59 หมู่ 13, ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
compscirmutlnan@gmail.com
+ 054 710 259 ต่อ 508001

อบรม พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายไมโครติก (Mikrotik Training Basic)(11-13 กันยายน 2562)

ครูในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดน่านหรือใกล้เคียง อาจารย์/เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน (มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์) หรือผู้ที่สนใจที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mikrotik 11-13 กันยายน 2562

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

อบรมปฏิบัติการหัวข้อ “ระบบตอบโต้อัตโนมัติ แบบง่าย (Chatbot) (ฟรี)

พบกันได้วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 8:30 - 12:00 น.

รายละเอียด

โครงการ Young Inventor เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา (6-7 กันยายน 2562)

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม Young Inventor เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา เป็นโครงการแข่งขันพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขันคือ ระดับมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อ ผลงานทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา และ ระดับอาชีวศึกษาภายใต้หัวข้อ ผลงานเทคโนโลยีสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะ

ขยายเวลารับสมัครโครงการ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการมาที่ compscirmutlnan@gmail.com

รายละเอียดและกำหนดการแข่งขัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร word/pdf

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ word/pdf

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่

รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ส่งภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ compscirmutlnan@gmail.com
รูปเล่มฉบับจริงให้นำส่งในวันลงทะเบียน วันที่ 6 กันยายน 2562

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

อบรม KidBright สำหรับครู/อาจารย์ (18-19 กรกฎาคม 2562)

สำหรับครู/อาจารย์ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT ซึ่งในการอบรมคุณครูจะได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ *(ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)

รายละเอียดและกำหนดการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม ดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม ดาวน์โหลด

อบรม KidBright สำหรับนักเรียน (18-19 กรกฎาคม 2562)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT ซึ่งในการอบรมนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง *(ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)

รายละเอียดและกำหนดการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม ดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม ดาวน์โหลด